70% av alla förändringar misslyckas


Att genomföra förändringar är nödvändiga inom alla typer av organisationer och många företag lägger ner mycket energi och resurser på att genomföra dem. Trots detta visar undersökningar på att så stor del som 70 % av alla förändringar misslyckas. Vad beror det på?

De flesta organisationer klarar idag med lätthet att genomföra den strukturella förändringen men erfarenheter visar att förändringar idag ofta misslyckas i den del av ledarskapet som tar hand om medarbetare och kunder.

Framgångsrik förändringsledning kräver ledare och organisationer som tar itu med övertygelser, värderingar och tänkesätt och utvecklar metoder och beteenden som hjälper människor att anpassa sig till förändringar. Att leda en förändring handlar om att hantera människors osäkerhet och rädslor.


Det är människor som genomför förändringar

Det är oftast team- och mellanchefer som ska genomföra de förändringar som högsta ledningen beslutat att genomföra. För att chefen skall kunna navigera i detta arbete krävs det att chefen har fokus på tre olika områden:

 • Sig själv
 • Medarbetarna
 • Teamet eller organisationen

Viktiga frågor

Jag själv

 • Hur hanterar jag förändring?
 • Vilka är mina personliga utmaningar i förändring?
 • Vilken är min roll i förändringsarbetet, vad kan jag påverka?
 • Vad behöver jag göra annorlunda?
 • Vilken är min naturliga beteendestil i förändring?
 • Hur påverkar min förändringsstil mina medarbetare?

Medarbetare

 • Vilken förändringsstil har min medarbetare?
 • Hur kan jag stödja min medarbetare?
 • Vilken roll har min medarbetare i förändringsarbetet?
 • Vad har min medarbetare kontroll över och vad kan hon eller han inte påverka?
 • Har jag tydliggjort vad min medarbetare kan påverka?
 • Vilka är mina förväntningar på min medarbetare?

Teamet eller organisationen

 • Vilken kunskap har organisationen om de processer som sker vid förändring?
 • Vad vet organisationen om målet med förändringen?
 • Vilka nätverk kan skapas för att stödja individer i förändring?
 • Hur kommer övertygelser och värderingar att påverka förändringsarbetet?

4 faser

Förändringsarbete kan delas upp i fyra faser:

 1. Förstå
 2. Bestäm
 3. Utskilj
 4. Fortsätt

Förändring börjar med förståelse. Varför har vi behov av en förändring? Kommer det att vara revolutionerande och starkt påverka många medarbetare eller kunder?

Steg två är att bestämma sig. Visioner och handlingsplaner skapas. Personer engageras, nätverk skapas och information sprids.

Efter ett tag stannar förändringen av eller stoppas helt. I detta läge är det viktigt att urskilja vad som är orsaken till att förändringen stannat av och adressera dessa hinder.

Sist kommer den fas som oftast kräver större insatser än de tidigare tre. Nu gäller det att fortsätta skapa motivation i en organisation som motsätter sig förändring. Det viktiga är att hitta individuella motivationsfaktorer hos medarbetarna.

Extended DISC och förändring

Hur kan du som chef genomföra en effektiv förändring i din organisation? Extended DISC erbjuder en mängd verktyg som kan stödja en organisation i förändring.

Extended DISC har verktyg som kan svara på olika reaktioner på förändring både gällande inställning och beteende.

Genom Extended DISC kan chefer och ledare öka sin förståelse för olika reaktioner i organisationen och hantera dem på ett sätt som motiverar medarbetarna att fortsätta genomföra förändringen.

Extended DISC personprofil

Extended DISC Personprofiler ger både medarbetaren och chefen en tydlig bild av den egna beteende- och kommunikationsstilen i förändring. Den ger också en analys av olika situationer som pressar och skapar stress hos en medarbetare. Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader samt utveckla strategier för förbättrat samarbete. Läs mera här!

Extended DISC teamprofil

Extended DISC Teamprofil skapar en övergripande bild av hela teamet. Är mitt team en grupp som söker förändring eller stabilitet? Vilka utmaningar kan uppstå i samarbetet i ett förändringsarbete? Hur kommunicerar teammedlemmarna på ett effektivt sätt? Läs mera här!

Extended DISC Klimatundersökning

Extended DISC Klimatundersökning ger en bild av hur medarbetare uppfattar organisationen och det förändringsarbete som genomförs. Ledningen kan i detalj följa hur medarbetarna upplever förändringsarbetet. Läs mera här!


Extended DISC Öppen 360° feedback

Extended DISC Öppen 360° feedback är ett effektivt verktyg som ger ledarna feedback på hur de genomför förändringen. Läs mera här!

Vill du veta mera?

Vill du veta mera om hur du kan jobba med Extended DISC i förändringsarbete? Slå Carita en signal på 0706-360 162 eller maila till carita.juselius@extendeddisc.se.