Det nya normala?


Efter ett år av distansarbete är det dags att följa upp hur ledarskapet har fungerat. I detta nyhetsbrev vill vi ge dig tips på hur du kan tänka kring det förändrade ledarskapet samt visa hur du kan följa upp hur det har fungerat.

Det gångna året har distansarbetet varit en del av vår vardag och frågan om hur arbetslivet kommer att se ut i framtiden är inte bara intressant utan även nödvändig. Det är många som siar om att hemarbete till viss del kommer att finnas kvar även när alla restriktioner och rekommendationer är borttagna.

Tidningen Personal & Ledarskap publicerades en intressant artikel om en större undersökning gällande distansarbete.

Undersökningen gjordes i samarbete mellan hr-professor Stefan Tengblad från Göteborgs universitet, Mårten Westberg från Europeiska Institutet för Beteendevetenskaplig analys, Dr Petri Kajonius från Lunds universitet och Sophie Hedestad från undersökningsföretaget Netigate. Den visar på intressanta resultat. Enligt undersökningen upplevde 2 av 3 medarbetare hemarbete som positivt och majoriteten av deltagarna i undersökningen uppgav att de hade nått sina affärsmål.

Dessutom verkar företagen positiva. − Jag har inte hört någon arbetsgivare säga att de inte ska fortsätta med hemarbete. Däremot har många företag som Google, Amazon och Twitter sagt att de ska fortsätta med hemarbete i stor omfattning, säger Stefan Tengblad.

Läs vidare i Personal & Ledarskap

Men detta kräver också att ledarskapet hänger med i utvecklingen. Det ställer större krav på ledarens förmåga att ge medarbetarna en naturlig koppling till kollegor, företagets varumärke och inte minst till ledaren själv. Ledarens förmåga att ge förutsättningar för nya sätt att mötas blir större och medkänsla och omtanke om medarbetarna behöver visas på nya sätt. Det naturliga mötet vid kaffemaskinen är borta och det behöver ersättas med andra mötesplatser och på andra sätt.

Några tips

Nedanstående punkter ger en överblick och tips på hur du kan säkerställa att du utvecklar ditt ledarskap i en värld där vi arbetar mera på distans.

– Kommunicera inte bara det som är nödvändigt utan håll kontakten med varje enskild medarbetare även om du inte har någonting speciellt att informera om. När vi träffas fysiskt varje dag är det enklare att upptäcka om någon behöver stöd, nu behöver du hitta nya sätt att hålla kontakten. Boka in en fika via digitalt media minst en gång i veckan, vissa medarbetare kan behöva fler träffar.

– Träffa hela teamet digitalt varje vecka. Kanske finns det anledning att se över era veckomöten och innehållet på agendan? Finns det nya punkter som ni behöver diskutera utifrån att alla arbetar hemifrån?

– Säkerställ att all interaktion avslutas med att alla går igenom vad var och en ska göra och hur och när det ska göras.

– Gå igenom teamets mål. Behöver några mål justeras utifrån det faktum att vi arbetar på distans? Behöver arbetet mätas på ett annat sätt? Var också noga med att berätta hur du följer upp målen. Vilka mål stämmer du av via olika system och vilka mål stämmer du av muntligt eller via andra kommunikationskanaler?

– Följ upp och be om feedback på ditt ledarskap ofta. När vi implementerar nya arbetssätt behöver alltid saker och ting justeras och vridas fram och tillbaka. Be gärna om feedback varje vecka på veckomötet.

– Följ upp hur samarbetet fungerar i teamet. Säkerställ att rätt personer har kontakt med varandra. Hjälp medarbetarna att hitta effektiva samarbetssätt.

– Var redo på att det kan uppstå annorlunda konflikter. Ta konflikterna på allvar och se dem som en möjlighet att utveckla teamet.

– Sälj in ditt team! Håll din chef och andra ledare informerade om ditt teams framgångar och utveckling. Och kom ihåg att berätta för dina medarbetare att du för vidare den goda nyheten om deras framgång!

– Kom ihåg att du behöver släppa taget och lita på dina medarbetare. Följ upp resultat istället för att detaljstyra allt de gör och när.

Vill du utveckla dina chefer i att leda på distans tillsammans med oss? Tveka inte, kontakta oss via mail på info@extendeddisc.se eller kontakta Carita via telefon på 0706-360 162.

Följa upp ledarskap på distans

FinxS 360° Feedback ger insikter som stärker våra möjligheter att utvecklas och att få en tydlig bild av hur vi uppfattas som ledare.

Under året som har gått har vi mött olika personer via en rad olika digitala medier, medarbetare ser hur vi leder verksamheten och teamet, våra kollegor ser hur det är att samarbeta med oss, våra kunder ser oss som representanter för företaget vi arbetar på och chefen har en uppfattning om hur vi bland annat utför vårt uppdrag. Med FinxS 360° Feedback får vi återkoppling och en djupare insikt om hur vi uppfattas av olika grupper och människor.

FinxS 360° Feedback mäter våra prestationer, våra attityder och våra förhållningssätt utifrån exempelvis kollegors, chefens eller kundernas perspektiv.

Resultatet av FinxS 360° Feedback ger oss insikter om områden som vi kanske inte såg som styrkor, eller tvärtom. FinxS 360° Feedback ger oss insikter som stärker våra möjligheter att utvecklas och att få en tydlig bild av hur vi uppfattas av andra.

Det är samtidigt bra att få reda på hur olika personer uppfattar oss och vårt sätt att utföra vårt uppdrag, ofta är åsikten från en enda person enkel att avfärda samtidigt som samma åsikt från flera olika personer ofta stämmer väl överens med verkligheten.

Se film om FinxS 360° Feedback

Uppföljning med kombinationsrapport – dubbelt så bra!

Det absolut kraftfullaste sättet att arbeta med FinxS 360° Feedback är att arbeta med verktyget i kombination med Extended DISC. Genom att kombinera resultatet i 360° Feedback och Extended DISC i en och samma rapport får den bedömda personen en tydlig bild av andra människors upplevelse av hen, hens självbild samt hens naturliga beteende och naturliga kommunikationsstil.

FinxS 360° Feedback berättar hur andra uppfattar personens beteenden och färdigheter samt attityder och hen kan enkelt jämföra andras uppfattning med sin egen självskattning.

Med Extended DISC får personen ytterligare ett perspektiv -hur naturligt det aktuella beteendet är för hen. Genom att jämföra andras svar med sina egna svar och samtidigt få en tydlig bild av sina naturliga beteenden blir bilden av ett eventuellt gap inom ett område tydlig.

Genom vår kombinationsrapport ”Att leda på distans” utvärderas inte bara den feedback som ledaren får på sin förmåga att leda på distans utan den jämför resultatet med den naturliga beteende- och kommunikationsstil som ledaren har, fråga för fråga. Rapporten fokuserar på ledarskap på distans.

Har du läst så här långt?

Då är du troligen en person som är intresserad av att utveckla dina ledare i att leda på distans. Tveka inte, kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet att utveckla ledare i olika situationer och vi berättar gärna hur vi kan stödja dina ledare i deras utveckling.

Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail på carita.juselius@extendeddisc.se

Kontakta Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se