Feedback, bedömning eller åsikt?


Om du arbetar som ledare har du säkert fått höra många gånger att feedback är viktigt både för resultatet och för medarbetaren. Det finns många metoder och säkert har du provat flera av dem. Trots att de flesta organisationer lägger ner stora resurser på att öka ledares förmågor att ge feedback verkar det, enligt vår erfarenhet, som att många chefer tycker att det är obehagligt att ge feedback. Det finns olika sätt att ge feedback. Låt oss berätta om några.

Feedback utan bedömning

Du kan välja att inte dela med dig av sina åsikter, kritisera eller smickra. Att ge feedback kan handla om att se situationen utifrån vad som är gjort, vilket resultat våra handlingar gav och hur detta resultat visar att vi ligger till mot målet. Med andra ord har vi inte åsikter om ifall handlingen var rätt eller fel eller bra eller dålig.

Vi lägger våra personliga värderingar och bedömanden på hyllan och tittar på situationen med så sakliga ögon som möjligt.

I ett coachande förhållningssätt handlar det mycket om att medarbetaren skall ges möjlighet att ge sig själv feedback.

  • Be personen berätta vad han eller hon gjorde
  • Be personen berätta om resultatet av handlingen
  • Be personen att analysera om denna handling och resultatet tog personen närmare slutmålet
  • Om handlingen inte tog personen närmare målet, be personen komma fram till någon annan handling.

Många gånger när vi ger feedback talar vi om vad personen ska göra eller vad han eller hon gjorde bra eller dåligt. Ett coachande förhållningssätt stödjer andra att själva hitta vägen mot målet. Detta betyder kanske att medarbetaren kommer att behöva testa flera olika vägar, men som coachande chef har vi tålamod och vi stödjer personen att utvecklas och att hitta nya och egna sätt att nå sina mål.

Släpp skulden

Att kunna ta feedback, både från sin omgivning och från sig själv, skapar en ökad förmåga att ge feedback, kunna se konsekvenser samt att lära av dessa. När vi jobbar med feedback kan vi ibland behöva göra ”fel” flera gånger. Skuldbelägg dig inte för det, se det utan värderingar. Istället för att se om det är bra eller dåligt, titta på konsekvenserna av ditt handlande. Gynnar det resultatet eller inte?

Jobba med egen feedback. Ladda ner övning här!

Personlig feedback med Extended DISC Personprofil

Personprofilen är det mest använda Extended DISC verktyget, mycket på grund av dess många delar. Personprofilen är en inventering av beteenden och bygger på en självvärdering. Det finns inga korrekta eller felaktiga svar i frågeformuläret. Det ger inte en hög eller låg värdering och klassificerar inte människor att vara bättre eller sämre utan koncentrerar sig på den naturliga beteendestilen utifrån DISC teorin.

Personlig bedömning med Extended DISC 360°

Extended DISC 360° feedback är en online‐plattform som används för att göra 360˚ feedbackmätningar med egna instrument. Detta sker genom en automatiserad och enkel process och du bestämmer och väljer ut frågeställningarna själv.

Öppen 360° är ett anpassningsbart och flexibelt verktyg för att mäta kunskaper, färdigheter och beteenden. Det underlättar givandet av konkret feedback, ökar öppenheten och ger underlag att lösa olika problemsituationer. Medarbetarna ger varandra feedback: ‐ ”Det här är min upplevelse av dig”. Öppen 360° berättar hur människor uppfattar beteendet hos en person eller en grupp.

Organisatorisk klimatundersökning med Extended DISC

Extended DISC klimatundersökning ger underlag för att bedöma styrkor och svagheter i organisationen. Med Extended DISC klimatundersökning hittar du alla de svaga punkterna som hindrar en effektiv tillväxt i företaget. Den pekar ut de områden som idag fungerar bra men även de områden som bör utvecklas.

Genom en klimatundersökning utvärderas även effekterna av olika förbättrings- och utbildningsinsatser. Resurserna används på rätt åtgärder. Den svarar på hur medarbetare och kunder uppfattar beteendet hos en organisation.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om Extended DISC och hur du kan utveckla din verksamhet och dina medarbetare? Tveka inte att kontakta oss via telefon eller boka ett möte. Slå Carita Juselius en signal på 0706-360 162 eller maila på carita.juselius@extendeddisc.se