Kloka människor tar huvudlösa beslut

Grupptänkande

Irvin Janis har myntat begreppet Grupptänkande och presenterade sin forskning i boken ”Groupthinking” 1972. Där presenterade han en studie på en grupp som ena gången tog fantastiska beslut och andra gånger tog nära på katastrofala beslut. Han upptäckte att brist på konflikter och motstridiga åsikter ledde till dåliga beslut eftersom gruppen inte hade samlat in tillräckligt med information för att fatta ett välgrundat beslut.

Grupptänkande är ett fenomen som kan drabba alla typer av grupper när gruppen föredrar konformitet och enighet före kritiskt tänkande. Gruppmedlemmar som presenterar en starkt avvikande åsikt möter stora motsättningar, vilket leder till att gruppen oftare tar dåliga beslut.

Om vi dras med i ett grupptänkande kan vår önskan att nå om konsensus åsidosätta vårt sunda förnuft. Har du någon gång funderat på att ta ordet på ett möte men beslutat dig för att vara tyst då du fruktar att upplevas som illojal mot gruppen? Eller har du någon gång varit ledare i en grupp där medlemmarna ovilligt uttryckt sin åsikt? Då har du erfarenhet av grupptänkande.

Hur uppstår vi grupptänkande?

Janis föreslog att det kan uppstå ett grupptänkande när det finns:

  • En stark, övertygande gruppledare.
  • En för hög grad av gruppsammanhållning.
  • Intensiv press utifrån att fatta ett bra beslut.

Det är allmänt känt att beteenden som kan liknas vid grupptänkande finns i många olika situationer och grupper. Det finns all anledning att se upp.

Vilka är symptomen?

Rationalisering:

Rationalisering sker då gruppen, trots bevis på motsatsen, övertygar sig själva om att det gemensamma beslutet är det rätta.

Självgodhet:

Efter några framgångar börjar gruppen tro att alla beslut de tar är bra, särskilt på grund av att det inte finns några avvikande åsikter i gruppen.

Stereotyper:

När en grupp skapar ett grupptänkande börjar de lätt att se utomstående som annorlunda, de har en sämre moral eller saknar kunskap och kompetens. Gruppen börjar generalisera andra utanför gruppen: ”Det vet vi ju att IT-avdelningen har ju aldrig fokus på kunderna”.

Grupptryck:

Grupptryck sker när en person, som uttrycker an avvikande åsikt, straffas eller ifrågasätts hårt av gruppen.

Moraliska argument:

Varje gruppmedlem upplever sig själv ha en hög moral. Då personerna upplever att deras moral är den gällande kan de inte ta fel beslut. När gruppen använder moral som grund för ett beslut är det väldigt svårt för en individ att stå för en motsatt eller avvikande åsikt då de skulle framstå som omoraliska.

Censur:

Medlemmar censurerar sina åsikter då de upplever att de är ensamma om sin åsikt och därmed måste ha fel. Gruppen censurerar även den insamlade informationen så att den ska passa in i underlaget för det gemensamma beslutet.

Illusionen av samstämmighet:

Eftersom ingen säger sin åsikt högt uppfattas gruppen som eniga.

Hur man undviker grupptänkande?

Genom att ha en tydlig process kring beslutsfattande undviker vi grupptänkande. Dessa hjälper oss att validera beslut och bedöma risker. Nedan hittar du några enkla förslag på vad en process skulle kunna innehålla:

  • Undersök målet. Vad ska vi uppnå genom våra beslut?
  • Utforskar alternativ. Vilka alternativa beslut finns?
  • Uppmuntrar idéer. Säkerställ att en åsikt aldrig bestraffas.
  • Undersöker riskerna med det beslut som uppfattas som självklart. Vad kommer att hända om vi fattar detta beslut? Testa olika antaganden.
  • Använd utomstående referensgrupper. Be dem titta på era beslut och beakta deras åsikter.
  • Försök att i möjligaste mån processa information sakligt.

Kan Extended DISC förhindra grupptänkande?

Vi har sagt det förr och ser stor anledning att säga det igen: Inget verktyg förändrar människor, det är människor som förändrar människor. Men ibland kan ett verktyg hjälpa oss att få insikter, information och kunskap, vilket underlättar förändring.

Extended DISC hjälper oss att förstå våra naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur vårt beteende påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader, så utvecklas strategier för förbättrat samarbete.

Extended DISC klassificerar inte personer som bra eller dåliga eller begränsar personens förmåga att utvecklas. Det ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre och mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser.

Extended DISC hjälper grupper att gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende. Gruppen får syn på sina spontana beteenden och kan då utveckla ett medvetet beteende.

Vill du veta hur du kan använda Extended DISC för att förhindra grupptänkande och utveckla team? Eller har du några andra frågor om Extended DISC och våra verktyg? Kontakta Carita via telefon 0706-360 162 eller via mail carita.juselius@extendeddisc.se