Vad gör chefer hela dagarna?


Är du chef eller ledare? Det goda ledarskapet talas det mycket om idag. I många organisationer läggs det stora resurser på att utveckla ledarskapet. De flesta organisationer har även förstått att ledarskap och chefskap är unika kompetenser. Men vad innehåller ledarskap?

För att förtydliga en ledares, eller chefs, roll vill vi dela in den i fyra delar:

  • Chefskap – att veta vart vi ska och ha tydlig bild av enhetens uppdrag.
  • Ledarskap – att ha en förmåga att få medarbetarna att röra sig i riktning mot målet och att utföra uppdraget.
  • Samordning – att säkerställa att enheten har en tydlig plats och stämmer in i den övriga organisationen.
  • Kompetensutveckling – att säkerställa och utveckla den kompetens som uppdraget kräver, både hos sig själv och hos sina medarbetare

Ovanstående fyra delar skapar ett gott chefskap eller ledarskap. Det är viktigt att hålla balans mellan dessa fyra punkter och när ett ledarskap fallerar hittar vi oftast svaret i någon av dessa.
Beslutsrätt och beslutskraft

Ett fungerande ledningssystem ser till att en chef har möjlighet att utöva ett chefskap och fokusera på alla ovanstående punkter. Ett företag som har ledningssystem som fungerar har gett cheferna beslutsrätt. Beslutsrätt skapas genom att cheferna har ansvar, förstår målet och uppdraget och har befogenheter att utöva sitt ledarskap.

Ansvar + Mål + Befogenhet = Beslutsrätt

Men även om företaget genom strukturer har säkerställt att beslutsrätten ingår i ledarskapet kan det vara så att en chef saknar beslutskraft. Att ha beslutskraft innebär att chefen använder alla delar i beslutsrätten på ett modigt sätt. Det vill säga, när chefen utövar den beslutsrätt som finns skapas beslutskraft.

Ansvar + Mål + Befogenheter + Utövning = Beslutskraft

När chefen fastnar i det operativa

Många chefer fastnar i det operativa arbetet. Det kan innebära att chefen sitter och arbetar med det som medarbetarna bör göra eller försöker att hitta lösningar på de operativa problemen. Detta leder inte bara till att ledarskapet blir sämre, de chefer som försöker att lösa operativa problem löser de oftast sämre än medarbetarna på enheten.

En chef som arbetar för mycket med operativa frågor och därmed mindre med ledarskapet bör få verktyg att lämna över mera ansvar till medarbetarna.

Genom att be medarbetaren svara på fem frågor får medarbetaren hjälp att lösa enhetens problem, chefen får tid att utöva ledarskap istället för att bli en problemlösare och de flesta problem får den bästa lösningen.

  • Vad är problemet?
  • Vad blir konsekvenserna?
  • Hur har det uppstått?
  • Vilka lösningar finns?
  • Vilken lösning föredrar du?

Ledarperspektivet

Extended DISC Ledarprofil hjälper dig att utveckla ditt eget ledarskap eller ledarskapet hos cheferna i organisationen. Klicka här om du vill läsa mera om Extended DISC ledarprofil.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om Extended DISC och hur du kan utveckla din verksamhet och dina medarbetare? Tveka inte att kontakta oss via telefon eller boka ett möte. Slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se