Vi lär så länge vi lever

Kan vi lära oss att lära bättre?

Många av oss vill lära mera, få flera insikter, använda våra erfarenheter och utvecklas som människor. Oavsett om vi vill utvecklas fysiskt, mentalt eller andligt behöver vi lära nya saker och nya sätta att agera.
Inlärningens olika stadier

Oavsett vilken inlärningsstil vi har följer vår inlärning vissa steg. Är du frustrerad över någonting du håller på att lära dig? Vad bra, du håller på att utvecklas!

Första steget i inlärningstrappan, omedveten inkompetens, betyder att vi inte vet att vi inte kan. Vi känner inte till ämnet eller kanske förnekar betydelsen av den kunskap vi inte har. För att kunna ta nästa steg behöver vi erkänna vår inkompetens och börja söka efter kunskap. För vissa av oss kan detta vara det största hindret att lära nya saker.

Andra steget, medveten inkompetens, syftar på det steg i inlärningen då vi vet att vi inte kan och erkänner det. För att komma till nästa steg behöver vi här börja praktisera den kunskap vi hittar och vi behöver vara beredda på att göra misstag.

Det tredje steget, medveten kompetens, innebär att vi vet att vi kan, även om det är med relativt stor ansträngning och fokus som vi genomför färdigheten. Vi behöver inte lika mycket handledning och vi lär oss att upptäcka misstagen innan de inträffar.

Det fjärde och sista steget, omedveten kompetens, beskriver det steg när inlärningen har rotat sig i personligheten, det vill säga blivit en vana som utan ansträngning utförs med självklarhet. Kunskapen har blivit en del av oss. Den kanske till och med har blivit så självklar att vi får svårigheter att handleda en annan person som vill lära sig den. Om vi är omedvetet kompetenta i ett ämne och ska lära ut det är pedagogik kanske ett nytt ämne vi behöver lära oss.

Tiden mellan ovan beskrivna steg är olika, ibland går det väldigt snabbt och ibland tar det evigheter.

Att arbeta med ett mästerskap innebär att vi tränar på det ämne eller den färdighet vi är omedvetet kompetenta i. Vi utmanar oss att bli bättre hela tiden, som en elitidrottare som försöker att utmana sig själv hela tiden.

Att lära ut

Varje dag får vi tillfälle att dela med oss av våra färdigheter och kompetenser. Dr. Robert M Gagnes 9 steg för instruktioner kan stödja oss att handleda, träna och utbilda andra. Många av oss som utbildar människor tänker kanske på detta naturligt. Men hur kan vi säkerställa alla nio steg om vi ska ge korta och enkla instruktioner? Läs igenom de nedanstående nio stegen och fundera på hur du skulle kunna tillämpa Gagnes inlärningsmodell i din vardag med barnen, kolleger eller medarbetare.

Skapa uppmärksamhet

Börja med att få uppmärksamhet av publiken. Visa gruppen eller personen att lärande snart kommer att äga rum. När vi ska starta är det troligt att personernas uppmärksamhet är på annat håll och deras intresse bör väckas. Målet är att väcka deras nyfikenhet och rikta sin uppmärksamhet mot oss.

Vi kan:

  • Skapa en plötslig förändring såsom en gest eller tala högre
  • Starta med att ställa en tankeväckande fråga eller presentera en intressant frågeställning
  • Använd ljus, bilder eller ljud

Informera om syfte

Därefter säkerställer vi att deltagarna förstår vad de behöver lära sig och att de förstår varför de behöver kunskapen eller kompetensen. Vi avslutar med att berätta vilken nytta de kommer ha av kunskapen och hur de kommer att använda den.

Koppla till tidigare erfarenheter

Koppla den nya kunskapen till tidigare utbildningar eller befintliga kompetenser. Vi påminner deltagarna om relaterad kunskap eller kompetens. Detta kommer att minska eventuell prestationsångest över att göra någonting helt okänt. Istället upplever vi att vi istället bygger på eller utvecklar redan känd och bekant kunskap.

Presentera ny kunskap och materialet

Nu är det dags att presentera materialet. Använd olika typer av individuella övningar, gruppövningar, diskussioner och presentationer. Många av oss har säkert suttit en hel dag och stirrat på Power Point presentationer som aldrig verkar ta slut. Vi behöver inspireras och att ändra sättet att presentera får deltagarna att hålla intresset uppe längre. Vi kan utmana oss själva och försöka presentera materialet så att deltagarna får använda så många sinnen som möjligt.

Ge vägledning under handledningen

Att få vägledning i hur man kan hitta mera information skapar nyfikenhet hos deltagarna. För att hjälpa deltagarna att lära sig och behålla informationen, tillhandahåller vi alternativa metoder som illustrerar den information som vi försöker förmedla.

Använd övningar

Vi ökar deltagarnas möjlighet att lära om vi får träna på vår kunskap. Vi skapar övningar och rollspel där de i praktiken får träna på att använda sin nya kunskap.

Ha en dialog och ge återkoppling

Genom att hela tiden ha en dialog med deltagarna ökar både intresset och inlärningsnivån. Ge konkreta förslag på lösningar på deras frågor. Använd gärna exempel från vardagen. Ge även återkoppling på saker som kan ha missuppfattats och presentera informationen igen. Låt även deltagarna få svara på varandras frågor. Det är som bekant när vi lär ut det vi kan till andra som kunskapen verkligen sätter sig.

Utvärdera

När all information är förmedlad behöver vi utvärdera om deltagarna verkligen har lärt sig det som var tänkt. Vi kan använda oss av tester, korta frågeformulär eller skrivna reflektioner för att säkerställa att deltagarna har tillgodosett sig den nya kunskapen.

Lagring och användning

Nedanstående bild beskriver hur bestående inlärning går till. Efter att vi har de nio ovanstående stegen behöver vi ta ytterligare ett steg för att kunskapen ska bli en del av oss. För att utvecklas, och inte endast lära in, behöver vi ha balans mellan det vi vet och det vi gör. Att skapa en utvecklingsplan betyder alltså att planen ska innehålla både en kolumn för vad du ska göra och vad du ska lära in.

Låt oss nu säga att vi vill utvecklas, jag vill ha ett körkort, jag vill bli en bilist. För att bli en bilist behöver jag läsa teori (veta) och övningsköra (göra). Genom att ha en balans i detta blir jag till slut en bilist (vara).

Extended DISC och inlärning

Då inlärning och utveckling i de flesta fall tar både energi och ibland skapar frustration kan insikterna om våra naturliga inlärningsstilar vara till stor hjälp.

Extended DISC beteendekompetenser visar oss vårt naturliga beteende gällande inlärning.

Extended DISC utbildningsrapport är ett exempel på alla rapporter som beskriver hur Extended DISC kan hjälpa dig med både inlärning och utveckling.

Utbildningsrapporten ger dig inblick i flera olika områden gällande inlärning och utveckling:

  • Min naturliga beteendestil –hjälper dig att förstå ditt naturliga beteende
  • Min inlärningsstil –stödjer dig att hitta det bästa sättet för inlärning
  • Min Framtid –hjälper dig i dina framtida karriärval
  • Slutsatser – idéer för min framtid