Värderingsbaserat ledarskap

Som ledare har vi den stora förmånen att påverka människor. Frågan är hur du vill påverka, på ett bra eller ett dåligt sätt?

Harry M. Jansen Kraemer, som är professor i ledarskap och strategi vid Northwestern University, har sammanfattat ledarskapets fyra principer. Han menar att goda ledare har vissa egenskaper som kanske inte i första hand lärs ut på skolor. Dessa egenskaper föds ur ett förhållningssätt.

Princip 1 – Förmågan att reflektera

När vi har en förmåga och tar oss tid att reflektera över oss själva skapas ett värderingsstyrt ledarskap. När vi reflekterar ställer vi oss frågor som ger oss kännedom om våra värderingar, vilka vi är och vad som är viktigt för oss.

Genom att känna till mina värderingar får jag förmågan att:

 • Skilja på vad som är viktigt och bråttom
 • Se skillnad på produktivitet och aktivitet

Om du tycker att du saknar tid att reflektera över dig själv och dina värderingar skulle vi vilja att du ställer dig tre frågor:

 • Om jag inte reflekterar över mig själv, kan jag då lära känna mig själv?
 • Om jag inte vet vem jag är, kan jag då leda mig själv?
 • Om jag inte kan leda mig själv kan jag då leda andra människor?

Princip 2 – Balans

Som ledare behöver vi få balans gällande den information vi tar till oss. Desto mera information vi får desto bättre beslut kan vi ta. Har du ett team med 5 personer inklusive dig själv bör du tänka på att din sida av saken endast består av 20 procent, resterande 80 procent behöver dina teammedlemmar ge dig.

 • Förstå andra innan du vill bli förstådd.
 • Lämna ditt eget perspektiv för att förstå andras.

Princip 3 – Äkta självförtroende

En person med äkta självförtroende kan med lätthet säga: ”Jag vet inte!” eller ”Jag hade fel!” Personer med äkta självförtroende omger sig med människor som vet och kan saker de själva inte vet eller kan.

Det som kännetecknar en person med äkta självförtroende är:

 • Jag vet vad jag kan
 • Jag vet vad jag inte kan
 • Jag förstår att jag kan bli bättre
 • Jag är villig att bli bättre
 • Jag inser att jag är i ständig utveckling

Princip 4 – Genuin ödmjukhet

Genom att utöva de ovanstående tre principerna har du kommit en lång bit på vägen när det gäller genuin ödmjukhet. Men några ord kan ändå vara av värde för att förklara saken ytterligare.

En viktig beståndsdel i ödmjukhet är att kunna relatera till andra. Om vi kommer ihåg var vi kom ifrån kommer vi alltid att kunna relatera till andra människor. När du kan relatera till andra människor kan du både influera och leda.

Extended DISC ledarutveckling

Genom en strukturerad affärs- och individanpassad utvecklingsprocess ger vi förutsättningar för ledare att skapa en framgångsrik organisation. Ett utvecklingsprogram där du och din verksamhet är i fokus.

Extended DISC chefs- och ledarcoaching är en verksamhetsbaserad coaching och tar sin utgångspunkt i verksamhetens vision, mål och verksamhetsplan. Coachingen är därmed extremt målorienterad med stort fokus på uppföljning för att nå uppsatta mål.

Coachingen tar sin utgångspunkt i individen. Och då individen är en resurs på företaget kommer all individens utveckling och framgång få direkt påverkan på verksamheten och förbättra dess resultat. Läs mera här

Extended DISC ledarprofil

Moderna ledare är de ledare som låter sina medarbetare bli skickligare än de själva. Att låta dem utvecklas i dessa roller skapar energi och lust i organisationen. Detta kräver att vi som ledare har en god insikt om vårt eget beteende samtidigt som vi skall möta varje medarbetare utifrån den kommunikationsstil som han eller hon har. Extended DISC ledarprofil utvecklar chefer och ledare att möta både individer och team.

På samma sätt som standardprofilen bygger personprofilen för ledare på inventering av beteenden och bygger på en självvärdering. Inte heller här finns några korrekta eller felaktiga svar i frågeformuläret. Profilen talar inte om ifall en person är en bra ledare eller inte, den talar om den naturliga ledarstilen som personen har.

Fyra kvadrat modellen

I personprofilen för ledare används 4Q modellen, som är den mest använda beteendemässiga ramen inom mänsklig- och organisationsutveckling. Modellen utvecklades i sin nuvarande form i början av 1990-talet. 4Q modellen är enkel att både lära sig och lära ut och den kan användas i många olika situationer. Den är också grunden för många bedömningsverktyg, inlärningsteorier och utbildningskoncept världen över. Extended DISC Diamanten och flexibilitetszonerna baserar sig på 4Q modell.

Vill du veta mera om hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas? Våra konsulter har lång erfarenhet av utveckling av organisationer, team och individer. Eller har du några andra frågor om Extended DISC och våra verktyg? Kontakta Carita via telefon 0706-360 162 eller via mail carita.juselius@extendeddisc.se