Reflektera, tänka eller älta?


De frågor som inte kan besvaras med en gång utan kräver lite tid för eftertanke och reflektion är de intressantaste. Vi stöter alla på utmaningar och i vår iver att lösa dem kan vi lätt gå miste om lärdomar och gåvor som ligger dolda.

Ett sätt att komma åt dessa gåvor är att reflektera. Reflektion kan beskrivas som återspegling. Det är en individuell aktivitet som innebär att vi återerövrar och ger oss en chans till en ny bedömning av våra upplevelser och erfarenheter. Det sägs att reflektion är inlärningens moder och alla reflekterar mer eller mindre omedvetet.

Genom att utveckla din förmåga att reflektera ökar din kunskap att förstå dina handlingar och omvandla dem från erfarenheter till kunskap.

Om vi ständigt handlar utan att reflektera är det lätt att gå vilse. Genom att arbeta utifrån en tydlig reflektionsprocess tar du vara på erfarenheter och omvandlar dem till kunskap.

Genom att utveckla din förmåga att reflektera kommer du att:

 • Öka din förmåga att bedöma dina erfarenheter.
 • Förstå hur erfarenheter blir kunskaper och omvandla dem till utveckling.
 • Skapa en färdighet att hålla dig på rätt väg utifrån dina värderingar och mål.

Börja reflektera redan idag!

Många av de personer vi träffar vill ha hjälp att prioritera. Det verkar som att tiden inte räcker till. Det är så mycket som ska göras att man aldrig hinner med det man vill göra.

Ladda ner ditt verktyg här

Alla tänker vi olika

Vissa kompetenser är svåra att utveckla eftersom de grundar sig på kognitivt förmåga och inte alla har en fallenhet att lära sig dem. Därför är en förmåga att lära sig dessa kompetenser en indikation på personens utvecklingspotential.

Resonemangsförmåga är en intellektuell process för att aktivt och skickligt tillämpa, analysera och syntetisera information från observationer, erfarenhet eller reflektion. Resonemangsförmåga är avgörande för många intellektuella aktiviteter såsom:

 • Undersökning av underförstådda tankar i problem och invändningar med alternativa synsätt och andra referensram.
 • Lyhördhet för olika sätt att tänka allt från vetenskaplig till ekonomiskt tänkande samt från matematiskt till filosofiskt tänkande.
 • Skicklighet att ändra till och applicera en annan logik i nya miljöer

Abstrakt logiskt resonemang

 • Abstrakt logiskt tänkande mäter individens förmåga att förstå det inbördes förhållandet mellan olika koncept och att kombinera dem på en högre nivå under ett koncept.
 • Det reflekterar en persons förmåga att förstå hur olika fenomen står i relation till varandra. Det mäter också hur väl en person förstår ”helhetsbilden” och vilka komponenter den består av.
 • Det korrelerar med allmänna inlärningsfärdigheter, men kan också utvecklas med tid.

Förståelse för logiska processer

 • Förståelse för logiska processer mäter en persons förmåga att förstå förhållanden mellan orsak och verkan.
 • Det återspeglar personens förmåga att förstå hur befintlig information påverkar framtiden och vilka konsekvenser den rådande informationen kan få.
 • Den mäter hur systematisk personens tankeprocess är.
 • Det korrelerar med allmänna inlärningsfärdigheter, men är inte så lätt att utveckla med tid.

Spatial förmåga

 • Spatial förmåga (rumsliga resonemang) mäter individens förmåga att förstå visuella enheter och vilka komponenter de utgörs av.
 • Det återspeglar personens förmåga att hantera information insamlad genom visuell uppfattning.
 • Färdigheter för spatial förmåga är ofta kopplade till färdigheter som krävs av arkitekter och visuella designers.

Förstå socialt sammanhang

 • Förståelse för socialt sammanhang (social kontext) mäter individens allmänna känslighet att observera sociala fenomen.
 • Det återspeglar individens förmåga att känna av konfliktsituationer och resonera kring hur de personliga förhållandena i relationer påverkar en situation.
 • Det korrelerar med färdigheter som behövs i arbeten som kräver social förståelse och förmåga att respondera i enlighet med hur det sociala interagerandet utvecklar sig.

Tolkning av siffror (numeriskt resonemang)

 • Tolkning av siffror mäter individens förmåga att uppfatta förhållandena mellan numerisk information.
 • Det korrelerar med färdigheter som krävs i arbeten med krav på förmåga att följa en logik som presenteras med siffror

Matematiskt logiskt resonemang

 • Testet indikerar på förmågan att förstå stora tal och helheter som skapas utifrån dem.
 • Testet visar hur bra en person kan hantera matematiska kvantiteter, kombinera dem, och visa sambanden mellan dem.

Associering ord

 • Testet återspeglar personens förmåga att definiera ordens förhållande till varandra samt hitta samma typ av relation med andra ord.
 • Testet beskriver logiken som skapas utifrån orden samt deras verbala samband.

Minnestest

 • Detta visuella minnestest återspeglar förmågan att uppfatta och minnas grafiska mönster.
 • Kan respondenten memorera de minsta skillnaderna i väldigt liknande mönster samt i vilken ordning mönstren var?

Verbalt resonemang

 • Testet visar på personens förmåga att förstå skriftlig information, ta till sig begrepp och sammanhang, samt dra slutsatser av textinnehållet.
 • Testpersonerna ombeds att läsa faktatexten och analysera logiken i skriftliga argument. Personen tar ställning till en rad påståenden och avgör om de är sanna, falska eller om det inte framgår av texten.

Vill du veta mera?

Extended DISC är ett verktyg som utvecklar chefers och medarbetares kommunikationsförmåga. Extended DISC erbjuder även DISC-profiler för både individer och team, 360° feedback och undersökningsverktyg. Vill du veta mera om hur Extended DISC kan stödja er verksamhet att effektivisera era kommunikationsstrategier? Tveka inte, ring Carita på 0706-360 162 eller maila carita.juselius@extendeddisc.se.